Horizon Zero Dawn's Logo
Defeated the Sawtooth

Horizon Zero Dawn


“Defeated the Sawtooth”


Defeated the Sawtooth that threatened the Nora.