Horizon Zero Dawn's Logo
5 Dismount Strikes

Horizon Zero Dawn


“5 Dismount Strikes”


Killed 5 enemies using the Dismount Strike skill.